Beste mensen,

Graag wil ik u wat meer inzicht en achtergronden geven van de financiën van onze parochie.

Het is alweer enige tijd geleden dat de verschillende geloofsgemeenschappen binnen onze parochie gefuseerd zijn. Sindsdien is er veel werk verricht door onze financiële administratie. Alle rekeningen van de geloofsgemeenschappen zijn gecentraliseerd. Ook zijn alle noodzakelijke verzekeringen binnen de parochie geharmoniseerd. Subsidies voor het onderhoud van onze kerken worden centraal gecoördineerd en geadministreerd. De vier verschillende boekhoudingen die we binnen de parochie hadden zijn samengevoegd tot één centrale boekhouding waar de exploitatieoverzichten van de verschillend geloofsgemeenschappen nog steeds zichtbaar zijn. De jaarrekeningen voor 2015 en 2016 zijn afgerond en goedgekeurd. En we zitten in een overgangsfase om onze beleggingen onder te brengen in het beleggingsfonds van het Bisdom. Een fonds wat zeer goede resultaten heeft laten zien in de afgelopen jaren.

In het volgende overzichten krijgt u wat meer inzicht in de financiële situatie van de parochie.

Exploitatierekening 2016 2015 2014
Baten
Bijdrage Parochianen € 188.506 € 185.159 € 206.663
Opbrensten uit bezittingen en beleggingen € 138.982 € 159.841 € 222.825
Functionele Inkomsten € 31.032 € 1.994 € 4.421
Incidentele baten € 0 € 0 € 0
Lasten
Persoonskosten € 81.463 € 78.221 € 83.592
Kerkelijke gebouwen € 233.453 € 232.461 € 147.197
Overig onroerend goed € 13.840 € 28.151 € 38.555
Beleggingen € 5.186 € 4.011 € 296
Rente/lasten schulden € 351 € 426 € 500
Kosten erediensten € 32.968 € 29.448 € 29.062
Kosten pastoraal € 17.679 € 13.626 € 9.479
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 33.800 € 36.655 € 37.803
Beheerskosten € 52.596 € 44.827 € 71.444
Incidentele lasten € 897 € 0 € 9.154
Saldo € -113.713 € -120.832 € 6.827
Balans 2016 2015 2014
Activa
Kerkelijke goederen € 1.408.747 € 1.408.747 € 188.042
Beleggingen € 3.756.530 € 3.693.368 € 3.352.228
Vorderingen op korte termijn € 50.664 € 52.036 € 79.886
Geldmiddelen € 17.791 € 30.161 € 94.079
Passiva
Eigen Vermogen € 3.697.066 € 3.808.279 € 2.448.542
Voorzieningen en fondsen € 1.453.050 € 1.298.984 € 1.183.589
Schulden op lange termijn € 50.073 € 55.144 € 59.585
Schulden op korte termijn € 33.543 € 21.905 € 22.519
Balans totaal € 5.233.732 € 5.184.312 € 3.714.235

Zoals u kunt zien in het overzicht exploitatierekening maken we verlies zowel in 2015 als in 2016. Ook voor 2017 verwachten wij weer een verlies. Deze verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door de hoge verplichte dotaties aan de voorziening groot onderhoud.

In het balans overzicht ziet u dat het eigen vermogen gestegen is. Dit is het gevolg van een marktconforme herwaardering van onze bezittingen. Tezamen met de voorzieningen is ons eigen vermogen niet toereikend voor het onderhoud van onze kerken op de lange termijn. De verwachting is dan ook dat we de komende jaren verder in zullen teren op het vermogen bij onveranderd beleid.

Voor het komend jaar staat ons weer het nodige te doen. Via het Bisdom zullen we worden geconfronteerd met een nieuw boekhoudsysteem. Dit zal betekenen dat we al onze financiële administraties moeten converteren naar dit nieuwe systeem. Om met noodzakelijke bezuinigingsplannen te komen zullen we onze financiële cijfers verder analyseren. Momenteel nemen we bijvoorbeeld alle energiecontracten binnen de parochie onder de loep en we zullen centrale inkoop overwegen om de kosten te drukken.

Gelukkig hebben we ook afgelopen jaar weer kunnen rekenen op de geweldige inzet van onze vrijwilligers voor de actie Kerkbalans. Wij willen hen daar voor van harte bedanken. Maar uiteraard heeft u ervoor gezorgd dat wij op uw bijdrage hebben kunnen rekenen. Nogmaals heel erg bedankt! Wij hopen ook het komende jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Momenteel zijn we aan het budgetteren hoe de gelden gebruikt gaan worden. Met name zal het nodige weer besteed gaan worden aan het onderhoud van de kerken in uw geloofsgemeenschap.

Hartelijke groet,

Bram Boon
Penningmeester van de Parochie Johannes XXIII