Dit verslag van de klankbordgroep pastoraat Ewijk geeft advies voor het pastoraat in Ewijk; opmerkingen van het parochiebestuur zijn ingevoegd (blauw). De groep is samengesteld naar aanleiding van de komende sluiting van de H. Johannes de Doperkerk.

Op 23 februari en 9 maart jongstleden heeft de klankbordgroep pastoraat Ewijk (KBGPE) overleg gehad met betrekking tot de toekomst voor het pastoraat in en voor Ewijk na de sluiting van de kerk van de H. Johannes de Doper op 27 juni aanstaande. De klankbordgroep bestond uit een drietal parochianen uit Ewijk en de vier leden van de pastoraatsgroep van de parochie H. Johannes XXIII. Met de drie parochianen uit Ewijk hadden we een schat van opgeteld 120 jaar ervaring aan tafel: lid van het vroegere parochiebestuur, lid van de WOCO-groep, koorlid, lector, voormalig lid van de pastoraatsgroep, redactielid van het parochieblad...
Als KBGPE hebben we zo goed mogelijk diverse aandachtspunten voor het pastoraat in en voor Ewijk benoemd en doorgesproken, en voor elk van deze punten een advies en mogelijke vervolgacties geformuleerd.

Opmerkingen van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep naar aanleiding van het verslag zijn telkens cursief toegevoegd.

De KBGPE verwacht dat er ook in de toekomst behoefte zal zijn aan een ruimte voor ontmoeting in Ewijk.
De jaarlijkse parochieavond die bij toerbeurt in een van de geloofsgemeenschappen plaatsvindt kan bijvoorbeeld in het MFA worden gehouden. Voor vergaderingen van werkgroepen, verdiepingsbijeenkomsten (catechese etc.) en kleinere gebedsbijeenkomsten zijn er diverse mogelijkheden. De parochie beschikt in Weurt en Beuningen over geschikte ruimtes. Bijeenkomsten kunnen ook bij iemand thuis plaatsvinden, en indien nodig zou een ruimte in Ewijk gehuurd kunnen worden. Het parochiebestuur ondersteunt van harte initiatieven waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. De voorkeur gaat daarbij uit naar activiteiten die gericht zijn op mensen uit de gehele parochie.
Het parochiebestuur heeft een duidelijke lijn uitgezet voor wat betreft de reguliere liturgische vieringen: deze vinden plaats in een van de kerkgebouwen. Voor kleinschalige of alternatieve vieringen kan ook worden gekozen voor een geschikte ruimte in pastorie/parochiecentrum.

Het bestuur kan zich vinden in bovenstaande beschrijving; gebruik van eigen ruimte geniet wel nadrukkelijk de voorkeur.

De KBGPE geeft aan dat meerdere mensen uit de Ewijkse geloofsgemeenschap vervoer nodig zullen hebben om in het weekend naar de kerk te kunnen gaan en/of deel te kunnen nemen aan verdere parochieactiviteiten. Om dat te realiseren zal de parochie (het betreft hier immers een parochie-breed aandachtspunt) op zoek moeten gaan naar vrijwilligers en zicht moeten krijgen op degenen die graag met iemand mee zouden willen rijden. Concreet stelt de KBGPE voor om een lijst met vrijwilligers (inclusief telefoonnummer) samen te stellen. Mensen die behoefte hebben aan vervoer kunnen deze lijst opvragen bij het parochiesecretariaat en vervolgens zelf contact opnemen met een van de vrijwilligers voor het maken van een afspraak.

Het bestuur tekent hierbij aan dat de AVG-regels hierbij in acht dienen te worden genomen.

De KBGPE geeft aan dat de nieuwe Ewijkse wijk Keizershoeve niet vergeten mag worden. Het betreft dan met name de Actie Kerkbalans en de bezorging van de Rondom Johannes. De maart-uitgave van het parochieblad zal door leden van de pastoraatsgroep in deze wijk bezorgd worden, waarbij nadrukkelijk gewezen zal worden op de mogelijkheid van een digitaal abonnement. De KBGPE verwacht dat er ook vanuit deze jonge wijk interesse zal zijn voor parochieactiviteiten.

De KBGPE heeft ook aandacht gevraagd voor het rondbrengen van de H. communie op de eerste vrijdag van de maand. Er is een concreet voornemen om hiervoor een parochie-brede werkgroep samen te stellen met vrijwilligers uit onze vier geloofsgemeenschappen die deze taak op zich zullen nemen. De pastoor en de diaken zullen ook lid zijn van deze werkgroep en in alle geloofsgemeenschappen de H. communie mee rondbrengen. De werkgroep zal af en toe samenkomen voor ontmoeting, uitwisseling en toerusting

De KBGPE geeft aan dat het voor diverse Ewijkse werkgroepen steeds moeilijker wordt om opengevallen plaatsen op te vullen. Dit is een van de redenen waarom pastoraatsgroep en parochiebestuur voortaan graag de beschikbare krachten binnen onze parochie willen bundelen, om met vereende krachten te werken aan de toekomst van onze parochiegemeenschap.
Voor de voorgangers geldt iets vergelijkbaars: het blijkt op dit moment (maart 2021) moeilijk voor iedere viering een voorganger te vinden. De pastoor zal de Ewijkse WoCo-werkgroep vragen om de komende maanden een paar keer in te springen. In het kader van de bundeling van krachten zal de WoCo-werkgroep Ewijk bij zichzelf nagaan of zij na sluiting van de kerk van de H. Johannes de Doper vieringen in Weurt en/of Beuningen (mee) wil verzorgen.

De KBGPE wil er voor ijveren dat het Liturgisch Gemengd Koor haar krachten bundelt met het Beuningse kerkkoor Schola. Beide koren hebben dezelfde dirigent, Nico Adriaens. De koorleden zullen de komende maanden gepolst worden of zij lid willen worden van dit nieuw te vormen koor. In 2019 hebben beide koren al een keer met succes gezamenlijk opgetreden in de Corneliuskerk. Het nieuwe koor krijgt dan wellicht ook een nieuwe naam.

De KBGPE stelt voor om met de verschillende Ewijkse werkgroepen in gesprek te gaan over hun mogelijke toekomstige rol in de parochie. Parochiebestuur en pastoraatsgroep willen zo veel mogelijk proberen al deze gewaardeerde vrijwilligers te behouden en zo de Ewijkse geloofsgemeenschap en de parochie als geheel levendig te houden. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Op korte termijn zal dan ook, met hulp van leden van de KBGPE, een inventarisatie gemaakt worden van de werkgroepen, waarna de werkgroepen zullen worden benaderd voor overleg.

De KBGPE heeft ook aandacht gevraagd voor een aantal zaken in verband met de kerksluiting
. Zo wil men dat er tijdens de voorbereiding van de laatste viering (zondag 27 juni aanstaande) al goed wordt nagedacht over een scenario waarbij er vanwege de Corona-pandemie slechts een beperkt aantal mensen (nu 30) in de kerk aanwezig mag zijn. Hoe wordt er vorm gegeven aan de bijdrage van het koor? Welke parochianen worden dan uitgenodigd om aanwezig te zijn? Hoe nemen de vele overige parochianen deel aan de viering? En ga zo maar door. Gedacht wordt aan een videoscherm en een geluidsinstallatie op het kerkplein, en/of het streamen van de viering. Hopelijk wordt dit slechte scenario door de snel toenemende vaccinatiegraad geen werkelijkheid, maar er moet wel degelijk rekening mee worden gehouden.

De KBGPE vindt het belangrijk dat veel Ewijkenaren betrokken worden bij de laatste kerkviering. Voor het samenstellen van de viering zullen 4 mensen benaderd worden. Vanuit de pastoraatsgroep zullen waarschijnlijk 3 mensen bij de voorbereiding betrokken zijn. Net als in Winssen zullen op een later moment nog andere parochianen/vrijwilligers/werkgroepen benaderd om nog nader te bepalen taken voor, tijdens en na de viering op zich te nemen.

De KBGPE wil graag dat het meevieren op afstand mogelijk blijft. Momenteel is het mogelijk een opname van de kerkdienst in Ewijk via www.kerkdienstgemist.nl te beluisteren. In de Corneliuskerk wordt gewerkt aan de installatie van apparatuur om video en audio ‘life’ te ‘streamen’. Wij hopen dat de vieringen op korte termijn via (bijvoorbeeld) ‘YouTube’ te zien zullen zijn.

De traditie om de kerkklok te luiden bij het overlijden van een parochiaan moet volgens de KBGPE behouden worden. Hier moet een en ander technisch/praktisch voor worden geregeld.

Welke klok zal worden gebruikt? De kerkklok of die in de Oude Toren? Dit punt wordt meegenomen in de afspraken die gemaakt worden omtrent de herbestemming van de gebouwen.

Door het jaar heen zijn er verschillende bijzondere momenten die niet vergeten moeten worden.
Aan de feestdag van H. Johannes de Doper (24 juni), patroonheilige van de Ewijkse geloofsgemeenschap, zal in de weekendvieringen van onze parochie extra aandacht worden geschonken (in voorbede en overige tekstkeuze). Een en ander zal ook vermeld worden in de Rondom Johannes.
De jaarlijkse herdenking van de overledenen uit de Ewijkse geloofsgemeenschap (rond Allerzielen) zal voortaan in de Corneliuskerk plaatsvinden. De kruisjes van de overledenen van het afgelopen jaar zullen tijdens de laatste viering plechtig mee de kerk worden uitgedragen, om daarna een plaats te krijgen in de gedachteniskapel van de Corneliuskerk.
De dodenherdenking op 4 mei bij het monument zal hoogstwaarschijnlijk nog steeds op dezelfde plaats gehouden kunnen worden, ervan uitgaande dat het monument niet verplaatst zal worden na verkoop van het kerkgebouw.
In de parochie is ruimte en aandacht voor alternatieve manieren om samen te vieren, te bidden, te mediteren, te zingen en elkaar te ontmoeten.
Gedacht wordt aan uitvoeringen van religieuze muziek, een meditatief moment op de vrijdagavond om tot rust te komen na een drukke werkweek, vieringen met gregoriaanse zang, rozenkransgebed, (oecumenische) Taizé- en agapè-vieringen, Mariavieringen in mei/oktober, speciale vieringen voor bewoners van verzorgingstehuizen etc. .
Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep ondersteunen graag dergelijke initiatieven, omdat deze bijdragen aan het levendig houden van de parochie.

De KBGPE oppert het idee om een parochie-activiteit voor 70+ te organiseren. Gedacht wordt aan een eucharistieviering, gevolgd door een gezellig samenzijn in een geschikte accommodatie.

Het bestuur vindt dat een dergelijke activiteit niet tot de genoemde leeftijdsgroep beperkt zou moeten worden. Verder is de parochie voornemens om zo gauw de Corona-beperkingen het toelaten een parochie-avond te gaan organiseren.

De KBGPE ziet een kans om mensen van de Stichting Meander te betrekken bij het onderhoud van het kerkhof, dit natuurlijk in overleg met de huidige kerkhofploeg. Het is dan wel van belang dat dit een structurele bijdrage is en blijft.

Na sluiting van de Johannes de Doperkerk zal voor de inventaris een passende herbestemming gevonden moeten worden. Dit zal besproken worden in de klankbordgroep die zich bezighoudt met het proces van de kerksluiting. Het is de bedoeling dat te zijner tijd parochianen hun belangstelling voor bepaalde stukken aan kunnen geven. Bij de toewijzing wordt echter wel prioriteit gegeven aan kerkelijke herbestemmingen, binnen en buiten onze parochie. Dit betekent dat de procedure zal worden gevolgd, zoals die ook al rond de sluiting van de kerk in Winssen is gehanteerd.

Tenslotte geeft de pastoor aan dat op de website van de parochie (www.johannesxxiii.nl) een rubriek "Preek van de Week" zal komen. In deze rubriek kunnen ook overwegingen die in WoCo-vieringen gebruikt zijn een plaats krijgen. Bij elke overweging zullen de lezingen waarop zij betrekking heeft worden vermeld.

Het parochiebestuur onderschrijft en ondersteunt het bovenstaande van harte. Dank aan de Klankbordgroep Pastoraat Ewijk en de Pastoraatsgroep voor de verrichte werkzaamheden en het uiteindelijke verslag. Dit laatste biedt een goed uitgangspunt voor toekomstig beleid, zowel waar het de geloofsgemeenschap Ewijk als de parochie in haar geheel betreft.

Klankbordgroep Pastoraat Ewijk
Rinie Broenland, Riet van Houdt, Anton van Mil

Pastoraatsgroep H. Johannes XXIII
Ruud Roefs, Roman Gruijters, Marian Willems, Marcel van de Wiel